مرور برچسب

یادداشتی بر فیلم کاتیوشا

یادداشتی بر فیلم کاتیوشا

  یک اثر موفق سینمایی اثریست که علاوه بر توجه به نیازسنجی مخاطب و در نظر گرفتنِ اقتضائاتِ زمانِ خود به بعد رسانه ای سینما نیز توجه داشته باشد، چرا که رسانه ابزار انتقال پیام به مخاطب است و نفیِ این بُعد از سینما به معنای نفی مخاطب بوده و…