مرور برچسب

کلاس فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه فرزندان

در دو بخش گذشته، در مورد دو اشتباه مهم پدر و مادران صحبت شد. اکنون به اشتباه سوم می پردازیم. در حالی که وارد سومین هزاره شده ایم، بسیاری از والدین به اجبار یا اختیار، خود را مشغول و گرفتار بسیاری از کار ها و فعالیت های لازم و یا غیر ضروری…