مرور برچسب

چک کیفری

چک حقوقی

مقدمه در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود، صادرکننده‌ی چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت؛ در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک برگشتی، قابلیت تعقیب کیفری آن می باشد؛ یعنی می توانیم علیه صادر کننده در صورت وجود…

چک کیفری و چک حقوقی

مقدمه اگر دارنده چک به هر دلیلی نتواند وجه چک را وصول کند و از سوی بانک، گواهی عدم پرداخت صادر گردد، می تواند از ۳ طریق به ایفای حق خود بپردازد؛ در این نوشتار سعی بر آن داریم که مختصری با چک کیفری و چک حقوقی آشنا شویم. نکته مهم آن است…