مرور برچسب

چک سفیدامضاء

چک حقوقی

مقدمه در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود، صادرکننده‌ی چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت؛ در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک برگشتی، قابلیت تعقیب کیفری آن می باشد؛ یعنی می توانیم علیه صادر کننده در صورت وجود…