مرور برچسب

والدین و هوش هیجانی

نقش خانواده در تقویت هوش هیجانی کودکان

خانواده: اولین جایگاه رشد هوش هیجانی هر کودک با میزان متفاوتی از هوش هیجانی به دنیا می آیند. هوش هیجانی بیشترین تأثیر را از اجتماع و به ویژه خانواده می پذیرد و محیط خانواده اولین محل برای آموزش مهارت های هیجانی است. این آموزش از طریق…