مرور برچسب

نقد فیلم ایرانی

تحلیل و بررسی فیلم سینمایی منطقۀ پرواز ممنوع

شاید عقلانی ترینِ کارها بعد از تعیین جامعۀ هدف برای هنرمند متعهّد نیاز سنجی مخاطب باشد. نیازسنجی ای مبتنی بر اقتضائات سیاسی، اجتماعی، روانشناختی و جامعه شناختی جامعه؛ از این نظر قطعاً «منطقۀ پرواز ممنوع» اثری موفّق و منطقی است. فیلم با…