مرور برچسب

موسیقی اعتراضی

نگاهی به سیر موسیقی رپ در جهان

نگاهی بر سیر موسیقی رپ در جهان همواره در بررسی تأثیر گرفتن و تأثیر گذاری جنبش، سبک یا انقلاب «از » یا «بر » دیگران، بررسی تاریخچه و ریشه نقطه آغازین آن مبحث اهمیت به سزایی دارد. ازهمین رو در ابتدا به بررسی تاریخچه سبک رپ پرداختیم.…