مرور برچسب

منوچهر بزرگمهر

کتاب تحلیل ذهن نویسنده برتراند راسل

کتاب «تحلیل ذهن» آنطور که راسل در مقدمه کتاب می‌نویسد اصل مساعی مبذوله برای تلفیق دو تمایل مختلف است: یکی در روان‌شناسی و دیگری در علم فیزیک یا حکمت طبیعی: «از یک‌طرف بسیاری از روان‌شناسان مخصوصا پیروان مکتب «رفتار ظاهر» به اتخاذ موضعی…