مرور برچسب

معامله خودرو دست دوم

معامله وکالتی خودرو و املاک

مقدمه با وجود تغییر بسیاری از مناسبت های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند تا این اندازه…