مرور برچسب

مطالبه مهریه از طریق اجرا

وصول مهریه از طریق درخواست اجرائیه از اداره ثبت

مقدمه بیشتر مردم در حال حاضر فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه  مراجعه به دادگاه است و عموما مهریه خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه کنند ؛اما باید یادآور شد به دلیل این که سند ازدواج یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت…