مرور برچسب

مبانی حقوقی نحله

حق فراموش شده زنان ؟؟

مقدمه پس از ازدواج وظایف و حقوقی برای هر یک از زوجین مقرر می‌شود که  هریک از زوجین موظف به رعایت این حقوق و وظایف هستند. از وظایفی که برای زن مقرر شده است، یکی تمکین خاص می باشد و دیگری تمکین عام . در مقابل این وظایف، حقوقی نیز برای زن در…