مرور برچسب

مبانی حقوقی ارث

ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول

مقدمه ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول مبحث ارث ، بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول واستثنائات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چرا که فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث…