مرور برچسب

قاعده احترام

استقلال مالی زنان

مقدمه در اسلام زنان و مردان به طور مشترک به فعالیتهای اقتصادی دعوت شده اند و هردو مالک اموال خویش هستند همانگونه که مردان مالک اموال خود هستند، زنان نیز به همان صورت مالک اموال خود هستند، حال سوال اینجاست آیا زنان برای دخل و تصرف در اموال…