مرور برچسب

فیلم سینمایی لاتاری

تحلیل فیلم لاتاری مهدویان

جامعۀ امروز  و هجمه های گوناگون فرهنگی؛ هجمه به غیرت و ناموس پرستی، هجمه به سبک زندگی، هجمه به همان سبک زندگی ای که روزی سلاحی بود تا آب و خاکمان به تاراج نرود؛ همان غیرت و حمیّت و زیستنی که روزی همه چیزمان بود امّا امروز...؟ اساساً…