مرور برچسب

فیلم سینمایی به وقت شام

به وقت شام سینمای وحیانی

بررسی و تحلیل فیلم سینمایی به وقت شام در هر عصری پیامبری بود و همرهیِ با صنعت و هنر و فنّی و چه بسا، آوردنِ اعجازی بالاتر از آن؛ مسیح(ع) و طبابت و دم مسیحایی نجات بخشش، موسی(ع) و سحر و اعجازِ عصایش و محمّد(ص) و جادوی سخن و قرآنش. امّا…