مرور برچسب

علم حقوق

آشنایی با علم حقوق

آشنایی اجمالی با علم حقوق علم حقوق، مطالعه مجموعه قواعدی است که جهت تنظیم رفتار و اعمال حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) ایجاد و تقنین می‌شود. به سبب پیچیدگی و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی…