مرور برچسب

ضرورت تربیت جنسی

از پوشک گرفتن و آموزش توالت رفتن

از پوشک گرفتن و آموزش توالت رفتن: یکی از دغدغه های والدین از پوشک گرفتن کودک و آموزش توالت رفتن است. این مرحله یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش های زندگی یک کودک است. متأسفانه بسیاری از مادر و پدرها ، ناخواسته و به علت ناآگاهی، بیشترین…