مرور برچسب

شبی که ماه کامل شد

شبی که ماه کامل شد

شبی که ماه کامل شد.   در هنر تولیدِ آثاری با تمِ حقیقی از دشوارترین کارهاست، چرا که نسبت به آثاری که اساساً زائیده ذهن و فکرِ نویسنده اند بیشتر مورد هجمه و نقد قرار میگیرند. آنهم در داستانی اینچُنینی که ماجرایِ اصلیِ آن در زمانه ای…