مرور برچسب

دریافت سند تک برگی المثنی

مراحل دریافت سند تک برگ

مقدمه در حال حاضر زمین و ملک، از با ارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. چند سالی است بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح می باشد. تبدیل سند و دریافت…