مرور برچسب

دادخواست مراجع قضایی

وصول مهریه از طریق تنظیم دادخواست در مراجع قضایی

مقدمه یکی از مهمترین حقوق مالی که به موجب عقد نکاح به خانم ها تعلق می گیرد ، مهریه است . بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . بنابراین می تواند هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه مهریه خود نماید . معمولا مطالبه…