مرور برچسب

خواسته هاس فرزندان

برآورده کردن تمام خواسته های فرزندان

فرزندان پدر و مادرهایی که بچه های خود را عادت می دهند برای هر کار خوب پاداش بگیرند،افرادی می شوند که هرکاری بکنند انتظار دارند کسی از آنها تعریف و تمجید کند و اگر پاداشی در کار نباشد اصلا کار را انجام نمی دهند.