مرور برچسب

خرید و فروش خودرو و ملک

ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول

مقدمه ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول مبحث ارث ، بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول واستثنائات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چرا که فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث…

معامله وکالتی خودرو و املاک

مقدمه با وجود تغییر بسیاری از مناسبت های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند تا این اندازه…