مرور برچسب

حقوق ارث

توارث زوجین

مقدمه یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. در میزان سهم الارث زن…

مبانی حقوقی ارث

مقدمه سرانجام هر انسانی مرگ است و فوت یکی از احوال هر شخص است. در عین حال از آنجا که مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد بدین خاطر قوانین مختلفی نیز در این باره تصویب شده است. در جلد اول قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده، در…