مرور برچسب

تامین خواسته

وصول مهریه از طریق تنظیم دادخواست در مراجع قضایی

مقدمه یکی از مهمترین حقوق مالی که به موجب عقد نکاح به خانم ها تعلق می گیرد ، مهریه است . بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . بنابراین می تواند هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه مهریه خود نماید . معمولا مطالبه…