مرور برچسب

بهترین فیلم از نگاه ملی

قصّۀ ۲۳ نفر شکوهِ غیرت

   فرم و محتوا ، ضعف در محتوا و قوّت در تکنیک ساخت و یا بالعکس، انتخابِ سوژه ای جذاب با محتوایی گیرا امّا با تکنیکی ضعیف تو گویی سوژه آمده تا ضعف در تولیدِ اثر را بپوشاند؛ عباراتی از این دست را گهگاه در تحلیل آثار هنری چه سینمائی و چه…