مرور برچسب

امیرحسین میرابوطالبی

کتاب پاداش نویسنده دن آریلی

کتاب پاداش نویسنده دن آریلی در کتابخانه سبز برای داشتن انگیزه قوی و حس خوب به کاری که انجام می‌دهید، انگیزاننده‌های بیرونی مثل پاداش‌ها کافی نیستند. ما نیازمند معنا و انگیزه‌ی درونی هستیم. هر روز که از خواب بیدار می‌شویم، دنبال چیزی…