مرور برچسب

ارتباط

آنچه درباره سالمندان نمی دانید

لازم است که در ارتباطات روزمره شخصی و کاری خود اصول و تکنیک های ارتباط با سالمند را بدانیم تا به عنوان فرزندان يا نوه‌‌ها و حتي به عنوان اطرافيان افراد سالمند به آنها در بدست آوردن روحيه بهتر کمک کنيم.