وصول مهریه از طریق تنظیم دادخواست در مراجع قضایی

مقدمه

یکی از مهمترین حقوق مالی که به موجب عقد نکاح به خانم ها تعلق می گیرد ، مهریه است . بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . بنابراین می تواند هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه مهریه خود نماید . معمولا مطالبه مهریه در پی وقوع اختلاف میان زن و مرد پر رنگ تر می شود ؛ اما باید دانست که حتی مطالبه مهریه بدون طلاق نیز امکانپذیر است. یکی از طرق معمول مطالبه مهریه، از طریق دادگاه و دادرسی است. حسب قانون و شرع به محض وقوع عقد نکاح زن (زوجه) مالک کل مهر می شود و به تعبیر حقوقی می تواند در آن تصرف کند. هر آنچه که ارزش مادی داشته باشد و به تعبیر قانون مالیت داشته باشد، می توان به عنوان مهریه زن توافق کرد.

مراحل وصول مهریه
اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از  ۲۰۰ میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه مطالبه شده بالای ۲۰۰ میلیون ریال باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

زوجه جهت وصول مهریه  از این طریق بایستی با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود، سند ازدواج یا رونوشت آن و حتی الامکان کپی شناسنامه و کارت ملی همسر، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواستی را به طرفیت زوج و با موضوع مطالبه مهریه ثبت نماید. به جهت اینکهدعوای مطالبه مهریه یک دعوای مالی است ، بایستی هزینه دادرسی و سایر هزینه های دفتر خدمات قضایی را پرداخته شود. پس از ثبت دادخواست پرونده به دادگاه خانواده ارجاع شده و وقت رسیدگی تعیین می شود . وقت تعیین شده به طریف ابلاغ و جلسه رسیدگی تشکیل می گردد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای به نفع زوجه و قطعیت رای، زن می تواند اجرای حکم محکومیت همسرش به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد.

قرار تامین خواسته
تقاضای قرار تأمین خواسته
تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه می‌باشد
مطالب مرتبط
1 از 7

طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،زوجه می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و  دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین مواردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ  شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج (به جز مستثنیات دین) را به میزان مورد درخواست زوجه صادر می‌نماید.

قرارتامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید. دادگاه  در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. قرار تأمین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فوراً اجرا شود. درمواردیکه ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر، باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا، اجرا وسپس، به خوانده ابلا‌غ می‌شود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

 اگر ظرف مدت  ۱۰ روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف ، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست زوج از قاضی,  اموال از توقیف آزاد می شود.

 رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مال، منتهی به فروش آن گردد؛ رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است.(م۱۲۹ق.آ.د.م) با توجه به این نکته هرگاه خواسته مال معینی باشد،(مانند یک اتومبیل مشخص) اگر چه از مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن مجاز است.(م۵۲۷ ق.آ.د.م) زیرا بازداشت منتهی به فروش آن مال نمی‌شود و عین آن در صورت صدور رای قطعی به نفع خواهان، به او داده می‌شود.

مزایای این روش
  • دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند در حالی که اداره اجرای ثبت به افزایش قیمت توجهی نمی کند و در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات جرایی, زوجه متضرر می گردد.
  • در مطالبه از طریق دادگاه, زوجه می تواند حکم حبس زوج را نیز بگیرد در حالیکه از طریق اجرای ثبت امکان حبس زوج وجود مدارد.

   دانلود:  مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط

 

منبع آئین دادرسی مدنی, دکتر شمس سایت قرارداد

نظرات بسته شده است.