جوایز جشنواره

جوایز جشنواره:
نفر اول : چهل میلیون ریال، تندیس درخت زیتون طلایی و لوح سپاس

نفر دوم: سی میلیون ریال تندیس زیتون نقره ای و لوح سپاس

نفر سوم: بیست میلیون ریال، تندیس درخت زیتون برنزی و لوح سپاس

به پنج نفر برگزیده مردمی شایسته تقدیر
پنج میلیون ریال و لوح سپاس