تحلیل فیلم لاتاری مهدویان

لاتاری، غیرت یاران در گهواره

جامعۀ امروز  و هجمه های گوناگون فرهنگی؛ هجمه به غیرت و ناموس پرستی، هجمه به سبک زندگی، هجمه به همان سبک زندگی ای که روزی سلاحی بود تا آب و خاکمان به تاراج نرود؛ همان غیرت و حمیّت و زیستنی که روزی همه چیزمان بود امّا امروز…؟

اساساً زمانیکه سبک زندگی که یکی از مبانی آرمان هر ملّت یعنی تمدّن سازیست؛ هدف قرار گیرد، این روال ساختارگرا را دچار خلل کرده و تا رفع مانع، این آرمان محقّق نخواهد شد پس هر گاه که غیرت، که از اصوال اوّلیۀ حفظ خانواده و حتّی یک تمدّنست؛ هدف قرار گیرد تا سقوط کند، سنگر آغازینی خواهد بود برای سقوط و فروپاشی یک تمدّن یا سدّی محکم خواهد شد در برابر تمدّن سازی.

تحلیل فیلم سینمایی لاتاری مجمد حسین مهدویان

از آنجا که دانش استراتژی دانش حفظ یک تمدّن تعریف میشود، فیلمنامۀ لاتاری با رویکردی انگیزشی جایگاه مهمّی در سینمای استراتژیک دارد چرا که علاوه بر مسئلۀ مهمّ سبک زندگی که در بالا بدان اشاره شد؛ جایگاه زن به عنوان نماد عقیده و سرزمین نیز در داستان دارای اهمّیت بوده و فیلم با نگاهی نمادگرایانه هم قابل بررسیست.

پس موضوع اثر چه در لایۀ اوّل یعنی عشق و ناموس پرستی و چه در لایۀ دوّم با نگاهی نمادگرا، سینمائی ملّی و استراتژیک است. در جنگ نابرابر«برخورد تمدّنها» که با هدف براندازی و فروپاشی سیستمیست؛ موضوع اثر مؤلّفه ای مهم و تاثیرگذار است. پس در عرصه بازدارندگی تنها تجهیزات و تسلیحات نظامی و یا مطلبی مانند پدافند غیر عامل نیستند که تأثیرگذار و بازدارنده اند؛ بلکه تصرّف در قلبها، تصرّف در مغزها و تصرّف در اندیشه هاست که تهاجم و یا تدافعی کم هزینه برای دوست یا دشمن است.

از این جهت بر فرض مثال همانگونه که تحوّلات رنسانس هم با تغییر ذائقه مردم از طریق هنر(مجسمه سازی و نقّاشی و…)صورت گرفت؛ لذا یکی از راههای تغییر ذائقه در عصر ما نیز هنر و بالأخص هنر هفتم است. پس اینگونه از آثار سینمایی در وادی پیچیده جنگ نرم از اهمّیت ویژه ای برخوردارند.

علاوه بر مطالب فوق ارتباطِ بینِ نسلیِ جوانان امروزی(امیرعلی با بازی سهیلی) و بازماندگان جنگ تحمیلی(موسی با بازی حجازی فر) و علقه عاطفی بین آنها نیز از جمله مسائل مهمّ مطرح شده در لاتاریست، که به گونه ای باورپذیر و خودمانی ارائه شده تا مرهمی باشد بر زخم شکاف بین نسلها و نشان دهد بازهم این یاران در گهواره پیر جمارانند که فدائیان این آب و خاکند؛هرچند جوانان امروزی هم غیور و جوانمرد باشند.

تحلیل فیلم سینمایی لاتاری مجمد حسین مهدویان

از دید نگارنده این سطور لاتاری در محتوا موفّق و تأثیرگذارست ولی در داستان و فرم هم اثریست که در عین سادگی و عامّه پسندی لذّت کشف را به مخاطب داده و او را غافلگیر میکند، آنهم نه با روایتی غیرخطّی و یا حتّی یک فلش بک. پس نقطه قوّت لاتاری اینست که با وجود چنین فیلمنامه ای و تنها  با کات هایی ساده وحتّی بدن دیزالو یا سوپر ایمپوز، ریتمی کند نداشته و از کشش لازم در خطّ تعلیق داستان برخوردارست.

تحلیل فیلم سینمایی لاتاری مجمد حسین مهدویان

بازیهایی که بی هیچ اغراقی صورت گرفته اند و به حق بازیهایی تأثیرگذار و قابل قبولند و استفاده از بازیگرانی که ذهن مخاطب با آنها آشناست: حجازی فر و نقش های حماسی احمد متوّسلیان(ایستاده در غبار) و کمال(ماجرای نیمروز)؛ خود به خود مخاطب را به سمت حماسه و غیرت می برد، ساعد سهیلی و جوانی و عاشقی و نادر سلیمانی و طنز و شوخی…..

انتخابهایی که اکثر آنها متناسب با ذهنیت مخاطب عام از بازیگر بود تا شخصیت پردازی و معرّفی کاراکترها در طول فیلم را ساده کرده و هماهنگ با پیش زمینه های ذهنی تماشاگر عام سینما باشد؛ هر چند در دید تماشگر حرفه ای سینما اینگونه از انتخاب بازیگر بی معنا باشد.

 

نظرات بسته شده است.